Nadační fond Lidé Sobě
  > Informace dárcům 
|

Proč byl založen Nadační fond LIDÉ SOBĚ?

Zřizovatelem Nadačního fondu je skupina lékařů denně se setkávající s nepříznivou finanční situací v našem zdravotnictví, která se rozhodla hledat další možnosti pro získání finančních prostředků pro zdravotnická zařízení v celé České republice, a to především v oborech, které jsou jim nejbližší: oftalmologie, ortopedie a traumatologie.

Jaký je charakter nadačního fondu?

Nejvýraznějším rysem Nadačního fondu je přesná adresnost mezi dárcem a třetím subjektem – zdravotnickým zařízením kterému bude nadační příspěvek poskytnut. Znamená to, že dárce může v darovací smlouvě stanovit, kterému zdravotnického zařízení a v jaké výši bude jeho dar poskytnut.

Druhým, jasně čitelným znakem Nadačního fondu, je účel, za kterým se finanční dary shromažďují.

Kdo může být dárcem Nadačního fondu Lidé sobě?

Dárcem může být samozřejmě každý, kdo se rozhodne pomoci v dané oblasti. Je však dobře známo, že získat v dnešní době velké sponzory pro zdravotnictví je velice obtížné. Proto je Nadační fond Lidé sobě určen především pro ty dárce, kterých se tento problém dotýká osobně či se týká někoho blízkého a kteří chápou důležitost každého, byť i malého daru určeného prostřednictvím Nadačního fondu Lidé sobě do rozpočtu zdravotnických zařízení. Bez těchto darů by nemohl být účel Nadačního fondu Lidé sově do rozpočtu zdravotnických zařízení. Bez těchto darů by nemohl být účel Nadačního fondu Lidé sobě naplněn. Proto se Nadační fond obrací především na bývalé pacienty a jejich příbuzné a přátele, jejich zaměstnavatele, ale zejména na ty, kteří již právě díky příspěvkům získali to, nejlepší lékařské ošetření, které je v dané době dostupné.

Může mít dárce nějaké výhody z toho, že poskytne dar Nadačnímu fondu Lidé sobě?

Největším přínosem pro každého dárce je jistě pocit uspokojení z toho, že jeho dar je použit k ovlivnění kvality dalšího života pacientů se speciálními, vysoce kvalitními implantáty a špičkovými medicínskými výkony.

Není jistě bez významu, že případným darem Nadačního fondu Lidé sobě naplní dárce i podmínky pro uplatnění daňové úlevy podle platných daňových předpisů.

Kolik je třeba darovat?

Nadační fond samozřejmě přivítá dar v jakékoli výši. Pokud by si dárce přál přispět na pořízení konkrétního zdravotnického prostředku nebo přístroje, pak pověření Dobrovolní spolupracovníci Nadačního fondu Lidé sobě rádi poskytnou takovému dárci veškeré informace.

Jaká je důvěryhodnost Nadačního fondu Lidé sobě?

Zárukou důvěryhodnosti Nadačního fondu Lidé sobě jsou osoby, které se na jeho činnosti podílí, a to počínaje špičkovými odborníky zúčastněnými v orgánech fondu až ke každému jednotlivému dobrovolníkovi Nadačního fondu. Na činnost a hospodaření Nadačního fondu Lidé sobě dohlíží odborní spolupracovníci a dbají na to, aby bylo neustále naplňováno poslání fondu v přísném souladu se zákonem a se zřetelem na maximální hospodárnost. Statut Nadačního fondu Lidé sobě je veřejná listina , která je dostupná v nadačním rejstříku při KOS v Brně a je kdykoli dostupná v sídle Nadačního fondu Lidé sobě. Nadační fond Lidé sobě si předsevzal, že co nejefektivnější úsporou své organizace, zjednodušením administrativy a zainteresováním co nejširšího počtu dobrovolných spolupracovníků dosáhne minimalizace provozních nákladů, aby tak maximum shromažďovaných finančních prostředků bylo co nejkratší cestou doručeno zdravotnickým zařízením.

Veškeré dotazy či připomínky k činnosti fondu adresujte laskavě do sídla fondu a nebo se osobně obraťte na ředitele fondu Ilonu Florianovou, číslo telefonu: +420 545 215 531.

Co dodat na závěr?

Nadační fond Lidé sobě, tak jak to říká již samotný název, je určen především těm, kteří si navzájem hodlají pomáhat. Připomíná-li Vám to podobně znějící heslo z minulosti, nemýlíte se. Cílem této aktivity je skutečně ještě bližší a osobnější pomoc.

Děkujeme všem lidem, kteří pomohli vzniku Nadačního fondu Lidé sobě, děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří se na jeho činnosti podílejí a předem děkujeme všem malým i větším dárcům Nadačního fondu Lidé sobě, kteří vědí, že bez každodenních darů by činnost Nadačního fondu Lidé sobě nemohla dále pokračovat a pacienti by nemohli získat lékařské ošetření špičkové úrovně.

|
__________